جلسه اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با معاون اقتصادی سفیر قطر، هتل پارسیان آزادی، تهران

جلسه اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی با هیئت تجاری پاکستان، اتاق ایران، تهران